Overa kod notara za inostrana lica

Prevod overe kod notara za inostrana lica se vrši iskljjučivo kod ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način se dobija tačan, nedvosmislen i stručan dokument ekvivalentan originalnom dokumentu.

Pečat i overa prevoda su zaista neophodni i pružaju verodostojnost jer tad prevod postaje zvaničan dokument. Dakle, da bi dokument jedne države mogao biti upotrebljen u drugoj državi, koja ima drugačiji jezik od jezika na kom je isprava izdata, potrebno je da bude prevedena na jezik države u kojoj će biti upotrebljena.

  1. Za overu kod notara, inostranom licu je potreban:
  2. Original dokument na uvid,
  3. Fotokopija ili prepis dokumenta – u najmanje 2 primerka (naravno uzimate onoliko primeraka koliko vam treba, ali imajte u vidu da jedan primerak zadržava javni beležnik)

Nijedan javni beležnik tj. notar neće staviti svoj potpis i pečat na originalan dokument već na overeni prevod sudskog tumača. Javni beležnik će uz prevod i originalni dokument priložiti svoju javnobeležničku ispravu kojom potvrđuje da ste potpisali dokument u njegovom prisustvu i na tom dokumentu će se nalaziti potpis i pečat javnog beležnika, a zatim se ponovo ide do sudskog prevodioca, da se sve prevede na engleski jezik i ta javnobeležnička isprava.

U slučaju da se inostrano lice potpisuje i da ne zna srpski jezik, obavezno je prisustvo sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca.
To se čini kako bi se osiguralo da inostrano lice bude upoznato sa sadržinom dokumenta koji potpisuje i koji se overava.
Dokumenta koja zahtevaju overu kod notara za inostrana lica su vize, razni ugovori, sudska dokumenta, odobrenja, potvrde, dozvole, lična dokumenta (pasoši, vožaćke dozvole, diplome) itd, sve u zavisnosti od svrhe za šta su im određena dokumenta potrebna i u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkim ili pravnim licima.

Sve veći broj inostranih kompanija dolazi u Srbiju. Osnivači mogu biti i fizička i pravna lica.

Inostrani državljani mogu postati osnivači i direktori u DOO bez bilo kakvih posebnih preduslova, isto kao i preduzetnici i direktori acionarskih ili ortačkih društava. Kod notara će morati da overe lična dokumenta, da dobiju radnu dozvolu i da im se odobri boravak u Srbiji.

Ukoliko je osnivač pravno lice, umesto ličnog dokumenta potreban je izvod iz matičnog registra privrednih društava da se overi kod notara.

Ukoliko boravite u inostranstvu, a želite da registrujete firmu u Srbiji moguća je i registraciju pravnog lica i otvaranje računa u banci na daljinu upotrebom adekvatnih ovlašćenja-punomoćja koje se daje osobi koja će fizički sprovesti neophodne radnje u Republici Srbiji.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na inostranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik. On mora biti overen od sudskog tumača prilikom predaje dokumentacije za osnivanje privrednog društva Agenciji za privredne registre.
Overe kod notara inostrana lica rade i prilikom zasnivanje radnog odnosa, upis u školu ili na fakultet. Mnogo inostranih državljana dolazi u Srbiju.

Jedan od osnovnih uslova je sertifikovano znanje engleskog jezika ili naravnom jezika koji je zvaničan u zemlji u koju stranac dolazi, u konkretnom slučaju srpski jezik. Taj sertifikat overava sudski tumač. Kad je reč o školi, školske isprave se overavaju kod notara tj. priznavanje isprave se vrši kada je lice završilo ili celokupno obrazovanje ili određene razrede. U ovom slučaju potrebno je da se prođu određene procedure i pribave odgovoarajuća dokumenta koja moraju da idu kako na overu kod notara tako i kod ovlašćenih sudskih tumača na prevod.

Ostavšina i nasleđe je još jedan razlog overe kod notara. Inostrani državljani, bilo da su poreklom iz Srbije ili ne, imaju ista prava, kada se radi o nasledstvu u Srbiji, kao i građani Srbije. Oni takođe mogu kod notara u Srbiji da pokrenu ostavinski postupak, bez obzira da li imaju srpski ili inostrani pasoš. Za sticanje svojine nasleđivanjem, nije neophodno postojanje ugovornog reciprociteta sa zemljom iz koje je naslednik.

Overu kod notara inostrana lica vrše i u slučaju da žele da steknu pravo svojine na nepokretnosti. Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti se mogu overiti kod notara isključivo u Srbiji.

Još jedna bitna stavka koja iziskuje overu kod notara za inostrana lica jeste sklapanje braka za stranim državljaninom u Srbiji i inostranstvu. Priprema dokumenata za overu kod notara i prevod kod javnog beležnika nije komplikovana procedura, ali svakako iziskuje vreme i strpljenje.

Trebaće vam važeće lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o slobodnom bračnom statusu itd.. Svakako, sva navedena dokumenta na inostranom jeziku overena kod notara moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača. Overen prevod dokumenata može biti sačinjen u državi čija su dokumenta poreklom odatle ili u državi o kojoj će biti upotrebljena. Prilikom slapanja braka sa stranim državljaninom neophodno je prisustvo sudskog prevodioca na sam dan venčanja kako bi mu se pročitao sadržaj na njegovom jeziku.

Javni beležnici tj. notari su u današnje vreme nezaobilazni jer su preuzeli deo obaveza koju su do tada radili sudovi i lokalna samouprava. Kao što smo videli u raznim primerima inostrana lica moraju da overe kod notara razne ugovore, sporazume i sve neophodne pismene beleške.

Cene svih usluga tj. overa notara su utvrđene javnobeležničkom tarifom. Taj cenovnik određuje Ministarstvo pravde.

Postanite naš klijent:

Sigurno slanje dokumenata

Zbog sigurnosti, nije moguće postaviti dokument u ovu formu. Potrebno je da nam pošaljete upit. Tek kada dobijete odgovor od nas, u odgovoru na mejl možete poslati dokument u elektronskom formatu.

Pozovite nas telefonom

Ukoliko nemate vremena za popunjavanje forme, možete nas odmah pozvati telefonom. Potrebno je samo da kliknete na broj telefona: