Prevod

Firma Documentum (documentum.rs) će vam omogućiti najbolje prevode i to sa srpskog na engleski jezik, ruski, nemački, francuski, italijanski, arapski, hrvatski, švedski, holandski, norveški, kineski, latinski jezik, grčki i bugarski. Pored toga radimo dodatno i prevod sa ruskog na nemački jezik.

Naši prevodi su precizni, pouzdani, kvalitetni, a prevodioci su visoko kvalifikovani sa velikim iskustvom iza sebe jer poslujemo dugi niz godina, još od davne 1997. godine. Radimo sve vrste prevoda, a prevod možete da nam dostavite lično ili putem elektronske pošte. Prevedena i po potrebi overena dokumenta ćemo vam vratiti na isti način.

Engleski jezik ili kako ga još zovu „globalni jezik“ je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu, a najraspostranjeniji jezik generalno. Oko 377 miliona ljudi koristi engleski kao svoj maternji jezik, a podjednak broj ljudi koristi ga kao svoj drugi strani jezik te stoga ne moramo da objašnjavamo žašto je prevod na engleski jezik najtraženiji. Svako kome je potreban prevod i overa ličnih ili poslovnih dokumenata na engleski jezik je dobrodošao kod nas. Najčešća dokumenata za koje radimo prevod su lične karte, državljanstva, izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih, radne dozvole, vize, potvrde o prebivalištu, ugovore, saglasnisti, svedočanstva, diplome, lekarske nazale itd.. Stavljanjem svog pečata na preveden dokument sudski tumač zapravo potvrđuje da je prevod veran originalu što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj instituciji.

Ruski jezik se nalazi na četvrtom mestu po svojoj rasprostranjosti i zahvaljujući popularnosti Rusije, u svetu je postao trend te ne čudi zašto je prevod na ruski jezik toliko tražen. Sudski tumač i prevodilac će izvšiti kompletnu obradu dokumenata i uz prevod uraditi i njegovu overu. Takođe se radi prevod svih ličnih i poslovnih dokumenata. Vrlo bitna stavka je što mi radimo i prevod sa ruskog na nemački jezik.
Nemački jezik takođe spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Kako je sve učestaliji odlazak naših ljudi u Nemačku radi posla ili školovanja, ne čudi potreba za prevodom na Nemački. Da bi prevod mogao da bude korišćen, zahteva se i da bude overen i to pečatom sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen od nadležnih državnih institucija. Naši stručni prevoioci sa nemačkog na srpski jezik prevode sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..) kao i raznu dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Takođe, prevodimo sa srpskog na nemački jezik i sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja)..

Francuski jezik je drugi najrašireniji jezik nakon engleskog. Mnogi ljudi iz Srbije studiraju ili rade, odnosno sarađuju sa nekom kompanijom iz Francuske te je prevod sa srpskog na francuski jako zastupljen. Najčešće tražena dokumenta za prevod na francuski su medicinsa dokumentacija, tenderska dokumentacija, tehnička upustva, saglasnosti, izjave, uverenja.. Znanje francuskog danas omogućava srpskim studentima školovanje u Francuskoj i Srbiji u periodu od tri godine, uz podršku Ambasade Francuske koja obezbeđuje stipendije.

Italijanski jezik je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama (nakon engleskog, francuskog, španskog i nemačkog) i govori ga oko 62 miliona ljudi. Prevod na italijanski najčešće traže deca koja odlaze na školovanje kao i poslovni ljudi koji sarađuju sa Italijom.
Italijanski sertifikovani prevod je pismeni dokument koji je preveden na italijanski jezik i koji je overen pečatom sudskog tumača, a koristi se u službene svrhe. Sertifikacija dokumenata predstavlja dokaz kojim se potvrđuje tačnost italijanskog prevoda.

Arapskim jezikom danas govori oko 442 miliona stanovnika[ (kojima je on maternji jezik), a ako bi se posmatrali dijalekti, egipatski varijetet arapskog jezika broji oko 90 miliona govornika, što je veći broj govornika od bilo kog drugog semitskog jezika. Najčešći prevodi koje radimo su lična dokumenta, sajtovi, medicinskihi izveštaji, prevodi tenderske dokumentacije, master radova, ugovora, uputstava za korišćenje lekova, mašina..
Hrvatski jezik je službeni jezik Republike Hrvatske te jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine, a takođe je i jedan od 24 službena jezika Europske unije. Jedna od ključnih odlika prevoda sa srpskog na hrvatski oslikava se u tome da veliki broj prevodioca i sudskih tumača jesu i sami izvorni govornici. Najčešće se prevode lične karte, pasoši, saobraćajne i vozačke dozvole, a pored toga i tehnička, tenderska i medicinska dokumentacija.

Prevodi na švedski i norveški jezik su takođe jako zastupljeni. Švedski jezik je zvaničan jezik u Švedskoj, Finskoj i u Evropskoj uniji dok norveški jezik govori oko 4,5 miliona ljudi u Norveškoj i oko milion ljudi van Norveške. Osobe koje govore švedski i norveški obično razumiju jedni druge. Naši ljudi najčešče traže prevod poslovne dokumentacije i ličnih dokumenata neophodnih za zaposlenje u pomenute dve zemlje.
Holandski jezik se većinom koristi u Holandiji, Belgiji, te nekim bivšim i sadašnjim holandskim kolonijama. Pisani prevodi tekstova i dokumenata sa holandskog jezika na srpski i sa srpskog na holandski jezik i prevodi overeni pečatom sudskog tumača su usluge koje vam nudimo.
Što se tiče kineskog jezika, procena je da petina svetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Sve jača veza Srbije i Kine donosi nam mnoge poslovne mogućnosti, a samim tim je tu i dokumentacija koja zahteva prevod. Prekoračite sve barijere u komunikaciji i budite sigurni da ćete u ugovorenom roku dobiti pouzdan prevod kineskog jezika.

Latinski jezik je prvobitno govoren na području Lacijuma, a kroz moć Rimske republike, latinski je postao dominantni jezik, najpre u Italiji pa zatim i širom Rimskog carstva. Iako je reč o takozvanom mrtvom jeziku, to ne umanjuje značaj latinskog jezika, uzevši u obzir da su mnogi stručni izrazi, posebno u oblasti medicine vezani upravo za ovaj jezik. Radimo prevod sve vrste dokumentacije, samo nam dostavite original na uvid.
Savremeni grčki jezik je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika današnjice. Grčki prevodi nisu ništa menja popularni jer mnogo Srba odlazi u Grčku radi stalnog ili sezonskog posla, a pored toga je zastupljena i sva dokumentacija u vezi sa kupoprodajom nekretnina.
Bugarski jezik jedan je od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6,8 miliona. Radimo takođe prevod svih ličnih i poslovnih dokumenata.

Postanite naš klijent:

Sigurno slanje dokumenata

Zbog sigurnosti, nije moguće postaviti dokument u ovu formu. Potrebno je da nam pošaljete upit. Tek kada dobijete odgovor od nas, u odgovoru na mejl možete poslati dokument u elektronskom formatu.

Pozovite nas telefonom

Ukoliko nemate vremena za popunjavanje forme, možete nas odmah pozvati telefonom. Potrebno je samo da kliknete na broj telefona: